Termat & Kushtet

TERMAT & KUSHTET

Ju lutem lexoni me kujdes keto terma perdorimi ne faqen tone ose sipas sherbimeve te cilat ndodhen ne faqe. Duke vizituar apo perdorur faqen tone te internetit ose duke bere blerje ju konfirmoni pranimin e termave te perdorimit te kesaj faqeje.
Duke vizituar faqen tone ose duke pare cdo permbajtje ne faqe apo edhe duke bere nje blerje ne kete faqe ju perfaqesoni dhe garantoni se keni lexuar, kuptuar, dhe keni kapacitet te plote ligjor, si dhe keni rene dakort qe te jeni ligjerisht te obliguar nga keto terma.
Duke derguar porosine tuaj ju nenkuptoni pranimin e tremave & kushteve me te gjitha termat dhe kushtet e tij.

Porositë

Porositë mund të realizohen online duke plotësuar Formën e caktuar të Porosisë.
Pasi të keni përfunduar blerjen, do të merrni edhe një konfirmim me e-mail me të gjitha të dhënat e porosisë suaj.

Dorëzimet

Produktet që porosisni në këtë dyqan në rrjet, dërgohen nëpërmjet postave Albanian Courier dhe Posta Shqiptare.
Produkti do t’ju dërgohet brenda afatit kohor 2-3 ditë pune pas bëres së porosisë, nëse produkti është aktualisht në magazine, (per porosite brenda territorit te Shqiperise). Nëse porosia nuk mund t’ju dërgohet, ne do t’ju kontaktojmë personalisht duke përdorur infomacionin e kontaktit që keni dhënë kur keni bërë porosinë.

Pagesa

Pagesa për produktet e porositura mund te realizohet në momentin e dorëzimit të tyre nga ana e shërbimit postar, me transferte bankare ose me kartë krediti ose debiti ose nepermjet llogarise PAY PAL.

Kosto e transportit

Per qytetin e Tiranes transporti do te jete FALAS pamvaresisht vleres totale te shpenzuar.
Per porosite mbi 4990 leke do te jete transporti falas.
Per porosite nen 4990 leke kosto e transportit do te jete ne varesi te adreses tuaj. (kontaktoni ne support@shtepiaideale.al ose +35569 296 4444 per me shume informacion)

Çmimet dhe Promocionet

Të gjitha çmimet brenda kësaj faqeje janë përfundimtare. Në rast të ndonjë promovimi në vazhdimësi, konsumatorët tanë do të kenë mundësinë për të marrë një zbritje mbi çmimin e produktit gjatë promovimit. Çmimet e produkteve mund të jenë subjekt për të ndryshuar pa njoftim paraprak. Blerësit do të paguajnë sipas çmimit të produktit që është afishuar në kohën e blerjes

Kompensimet

Kërkesat për kthim ose anullim dërgohen me e-mail tek: info@shtepiaideale.al brenda 10 ditëve nga data e dorëzimit te produktit. Në kërkesën e bërë konsumatori duhet të theksojë arsyet për kërkesën e tij. Ne rezervojmë të drejtën për të mos e pranuar kërkesën e blerësit, në qoftë se arsyet për ankesën e tij / saj janë gjetur si të paarsyeshme.
Produkti i kthyer duhet të jetë në të njëjtën gjendje në të cilën ju është dorëzuar (si i ri), i mbyllur dhe me paketimin origjinal të pa dëmtuar në ndonjë mënyrë.
Nuk ka kthim te produktit nese eshte perdorur ose eshte lare.
Pas kthimit, ju duhet të tregoni numrin e porosisë së personit që fillimisht ka blerë produktin dhe detajet e të cilit janë treguar në kodin e porosisë.
Pasi ka përputhje me afatet dhe kushtet në këtë dokument, dhe pas pranimit tonë që të marrim mbrapsht produkt e kthyer, konsumatori ka të drejtë ose të marrë një tjetër produkt me vlerë të njëjtë ose një rimbursim. Rimbursimi për konsumatorin do të përfundojnë brenda afatit nëntëdhjetë (90) ditë nga data që ne kemi marrë produktin, pasi shërbimit postar të përcaktojë tarifat e tij, si edhe të gjitha diferencat që mund të rrjedhin nga ndryshimi i çmimit do të paguhet nga ana e konsumatorit..
Në raste të përsëritura të rimbursimit ose rimbursime të bazuara në abuzimin me të drejtën e kthimit, kompania ka të drejtë të refuzojë për kthimin e produktit, edhe në qoftë se kushtet janë plotësuar dhe përmbushur në përputhje me rrethanat e paracaktuara..
Këto terma nuk duhet të prekin asnjë të drejtë të konsumatorëve, te siguruara nga ana jonë.

Detyrimet tuaja si klient

Klienti është përgjegjës për përzgjedhjen e produktit të tij /saj dhe që është i përshtatshëm me qëllimin e caktuar..
Klienti nuk duhet të dëmtojë ose të tentojë të dëmtojë integritetin, sigurinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve të ofruara nga kompania jonë.
Klienti duhet të tregojë një emër të vlefshëm, mbiemrin, telefonin, email-in, dhe adresën.
Klienti duhet të paguajë për produktet e porositura.
Klienti duhet të jetë i disponueshëm, ose të ketë një përfaqësues të disponueshëm në kohën e dorëzimit.
Klienti nuk duhet të bëjë porosi fiktive.
Klienti nuk duhet të shpërndajë vlerësime fiktive të produktit ose të jape ndonjë tjetër informacion fallco mbi produktin.

Termat dhe Kushtet

Kompania rezervon të drejtën të modifikojë këto terma dhe kushte, pasi kjo e drejte nuk do të cënojë termat dhe kushtet aktuale, të pranuara nga klienti në momentin e kryerjes së porosisë. Modifikimi ose rinovimi duhet të jetë efektiv nga momenti kur amendimet e caktuara janë ngarkuar në këtë faqe. Ju lutemi, kontrolloni rregullisht për ndryshime tek termat dhe kushtet e listuara këtu.

Ligji në fuqi

Kjo Marrëveshje do t’i nënshtrohet juridiksionit evropian, sidomos kur ajo ka lidhje me ligjet për çështje që lidhen me tregtinë elektronike, shitjen në distancë, dhe mbrojtjen e konsumatorit. Kjo Marrëveshje do të jetë subjekt i juridiksionit ekskluziv të gjykatave që rregullojnë ligjet e vendit ku zyra jonë përfaqësuese është vendosur.

Produktet

Te gjitha produktet tona jane te testuara nga personel i specalizuar ne kompanine tone perpara dergimit. Ne bejme nje kontroll te rrepte me qellim qe ju te merrni produktet tona ne gjendje te shkelqyer.
Megjithatë, nëse vëreni ndonjë problem, ju lutem dërgoni një email direkt në info@shtepiaIdeale.al ose kontaktoni me ne në numrin +355 69 296 4444, duke shprehur problemin tuaj në lidhje me produktin.

Politika e privatësisë

Të dhënat personale të klientëve të faqes sonë të internetit do të mbeten konfidenciale dhe do të përdoren vetëm me qëllimin e zbatimit të veprimeve renditura më sipër dhe për qëllime informacioni. Dërgimi i të dhënave personale të Konsumatorëve, nënkupton se konsumatori ka mbushur 18 vjeç dhe se ai / ajo pajtohet që të dhënat do të përdoren nga kompania jonë vetëm për qëllimet e përmendura më lart. Të dhënat personale të Konsumatorëve nuk do të kalojnë tek një palë të tretë, përveç nëse kjo kërkohet nga autoritetet e zbatimit të ligjit.
Përdorimi i kësaj faqeje interneti është subjekt “Kushteve të Përgjithshme për Përdorimin” (Kushtet e Përgjithshme). Duke hyrë dhe përdorur këtë faqe interneti, konsumatori do të pranojë pa kufizim apo rezervë detyrimin nga Kushtet e Përgjithshme, siç edhe për ndryshimet periodike dhe pa njoftim paraprak që mund të ndodhin.

Klauzola

Shtepia Ideale nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloj natyre (direkt, indirekt, rrjedhimore apo tjetër), të cilat mund të lindin si rezultat, direkt ose indirekt, nga përdorimi i ndonjë prej informacioneve, shërbimeve, lidhjet apo materiale të përmbajtura në këtë faqe ose nga një paaftësi për të përdorur këtë faqe interneti, pa asnjë lloj dallimi të rrethanave pas shfaqjes së tyre. Përjashtime të tilla të përgjegjësisë do të zbatohen vetëm në masën e lejuar nga ligji. .
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve dhe Rregullave bëhen të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të tjera në tërësi.